Regulamin

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 6 osób).
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 4. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 5. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku .
 6. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  
 7. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 9. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 10. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 13. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 14. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania.
 15. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 16. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe.
 17. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 18. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
 19. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane.
 20. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 21. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 22. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 23. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 24. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta .
 25. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 26. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobyt.
 27. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.
 28. Odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 29. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 30. Nie akceptujemy zwierząt.

Rodo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Administratorem Twoich danych jest Firma: “Jesion” Wojciech Jesionowski ul. Tadeusza Kościuszki 104a 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883 127 02 55
 2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;
 3. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;
 4. Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: domkiwkudowie@gmail.com

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.